PRIVACY POLICY

Apstiprinu:
Biedrība "LATVIJAS KURTU UN KURSINGA KLUBS"
Valdes priekšsēdētāja Ilva Pastore
2023.gada 8.maijā

Biedrībai "LATVIJAS KURTU UN KURSINGA KLUBS" ir svarīga savu biedru un sadarbības partneru uzticība, tādēļ mēs esam izveidojusi šo Privātuma politiku, ar mērķi vienkāršā un saprotamā valodā sniegt informāciju mūsu biedriem, sadarbības partneriem un citiem interesentiem par viņu tiesībām un datu aizsardzību.

I. Pārzinis un tā kontaktinformācija

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Biedrība "LATVIJAS KURTU UN KURSINGA KLUBS", reģ. Nr. 40008013338 (turpmāk – Biedrība), juridiskā adrese: Rīga, Dores iela 12, LV-1024.

2. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: e-pasts kurti@kurti.lv Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Biedrības juridiskajā adresē ar rakstveida iesniegumu, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi Biedrībā, kā arī ziņot par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem.

II. Vispārīgie noteikumi

3. Privātuma politika attiecas uz šādām personām, kuru datus Biedrība apstrādā (turpmāk – datu subjekti):
3.1. Biedrības biedriem;
3.2. personām, kuras pieteikušās Biedrības biedra vai atbalstītāja statusam (turpmāk – Kandidāti);
3.3. Biedrības ziedotājiem;
3.4. personām, kuras sazinās ar Biedrību, t.sk. sociālajos tīklos (piemēram, Facebook) un pa e-pastu (turpmāk – Kontaktpersonas);
3.5. personām, kuras apmeklē Biedrības tīmekļa vietni (turpmāk – Apmeklētāji);
3.6. personām, kuras ņem dalību Biedrības (t.sk. kopīgi ar trešajām personām) organizētajās aktivitātēs, vai reģistrējas dalībai Biedrības aktivitātēs (turpmāk – Pasākuma dalībnieki);
3.7. personām, kuru dati tiek norādīti Biedrības tīmekļa vietnē, vai Biedrības sociālo tīklu profilos publicētajos materiālos.

III. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam personas datus?

4. Biedrība apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
4.1. Biedrībai normatīvajos aktos uzlikto juridisko pienākumu veikšanai (piemēram, biedru reģistra vešanai, biedru uzņemšanai un izslēgšanai);
4.2. Biedrības biedru, atbalstītāju un Kandidātu identifikācijai;
4.3. saziņai ar Biedrības biedriem, atbalstītājiem un Kandidātiem;
4.4. informācijas sniegšanai Biedrības biedriem un atbalstītājiem par Biedrības darbību;
4.5. Biedrības pasākumu organizēšanai (izstādes, sacensības, seminārus u.c.) ar dzīvnieku piedalīšanos un eksponēšanu;
4.6. Biedrības tēla atpazīstamības un popularitātes veicināšanai;
4.7. grāmatvedības uzskaitei un norēķiniem ar fiziskām personām;
4.8. administratīvo un saimniecisko aktivitāšu veikšanai - līgumu ar pakalpojuma sniedzējiem/saņēmējiem administrēšanai;
4.9. dokumentu apritei un arhīva pārvaldībai, tajā skaitā, lai reģistrētu, nosūtītu dokumentus un organizētu dokumentu pārvaldību.

IV. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

5. Biedrība apstrādā datu subjektu personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
5.1. ar datu subjekta piekrišanu (Biedrības biedriem, atbalstītājiem un Kandidātiem sniedzot Biedrībai informāciju par sevi, Apmeklētājiem piekrītot sīkdatņu izmantošanai, Kontaktpersonām sazinoties ar Biedrību);
5.2. normatīvo aktu izpildes nodrošināšanai (tostarp, bet ne tikai, gatavojot Biedrības aktivitāšu dokumentāciju, nodrošinot grāmatvedības uzskaiti, informācijas sniegšana kompetentajām iestādēm par Biedrības saņemtajiem ziedojumiem);
5.3. ja apstrāde nepieciešama Biedrības likumīgo interešu nodrošināšanai (tostarp, bet ne tikai pretenziju celšanai, savu tiesību aizstāvēšanai t.sk. arī tiesvedībās);
5.4. ja datu apstrāde nepieciešama Biedrības leģitīmajām interesēm (Biedrības tīmekļa vietnē vai Biedrības sociālo tīklu profilos, publicējot materiālus, kuri satur informāciju un popularizē Biedrības darbu).

V. Kādus personas datus mēs apstrādājam?

6. Biedrība apstrādā šādus Biedrības biedru un biedru kandidātu personas datu veidus:
6.1. vārds, uzvārds;
6.2. personas kods;
6.3. dzīvesvietas adrese;
6.4. kontaktinformācijas dati;
6.5. personas attēls un uzvedība (ja tiek veikti Biedrības biedru sapulču, valdes sēžu vai Biedrības organizēto pasākumu, kuros biedrs vai biedra kandidāts piedalās, fotografēšana, filmēšana vai tiešsaistes videokonference);
6.6. kļūšanas par Biedrības biedru datums (Biedrības biedriem);
6.7. veiktie Biedrības biedru naudas maksājumi (Biedrības biedriem);
6.8. informācija par dalību Biedrības organizētajās aktivitātēs.

7. Biedrība apstrādā šādus Biedrības atbalstītāju personas datu veidus:
7.1. vārds, uzvārds;
7.2. personas kods;
7.3. kontaktinformācijas dati;
7.4. personas attēls un uzvedība (ja tiek veikti Biedrības biedru sapulču, valdes sēžu vai Biedrības organizēto pasākumu, kuros biedrs vai biedra kandidāts piedalās, fotografēšana, filmēšana vai tiešsaistes videokonference);
7.5. kļūšanas par Biedrības atbalstītāju datums (Biedrības atbalstītājiem);
7.6. veiktie Biedrības atbalstītāja naudas maksājumi (Biedrības atbalstītājiem);
7.7. informācija par dalību Biedrības organizētajās aktivitātēs.

8. Biedrība apstrādā šādus Pasākuma dalībnieku personas datu veidus:
8.1. vārds, uzvārds;
8.2. personas kods (ja personai tāds ir un ja tas nepieciešams);
8.3. kontaktinformācijas dati;
8.4. personas attēls un uzvedība (ja tiek veikti Biedrības organizēto pasākumu, kuros Pasākuma fotografēšana un filmēšana);
8.5. informācija par dalību Biedrības organizētajās aktivitātēs;
8.6. informācija, kas nepieciešama Pasākuma dalībnieka izdevumu segšanai (piemēram, bankas konta rekvizīti), ja ir šāda vienošanās ar Pasākuma dalībnieku.

9. Biedrība apstrādā šādus Biedrības ziedotāju personas datu veidus:
9.1. vārds, uzvārds;
9.2. personas kods (ja tāds ir zināms);
9.3. bankas konta rekvizīti (ja ziedojums tiek veikts ar bankas pārskaitījumu);
9.4. e-pasta adrese;
9.5. veiktie ziedojumi, t.sk. ziedojuma vērtība, ja ziedojums aprēķināms naudas izteiksmē.

10. Biedrība apstrādā šādus Kontaktpersonu datu veidus:
10.1. vārds, uzvārds;
10.2. personas profesija, pārstāvētā organizācija un ieņemamais amats (ja šāda informācija tiek sniegta);
10.3. kontaktinformācijas dati.

VI. Personas datu apstrāde un aizsardzība

11. Biedrība apstrādā personas datus, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Biedrībai pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

12. Biedrība neveic automatizētu personas datu apstrādi.

VII. Personas datu nodošana/izpaušana

13. Biedrība neizpauž trešajām personām personas datus, izņemot:
13.1. ārējos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos (piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam vai pēc policijas pieprasījuma);
13.2. Biedrības likumīgo interešu aizsardzībai.

14. Par personas datu izpaušanu 13. punkta izpratnē nav uzskatāma personas datu apstrāde par datu subjekta piedalīšanos Biedrības organizētos publiskos pasākumos.

15. Ja personas dati tiek nodoti Biedrības apakšuzņēmējiem, ar tiem tiek slēgts rakstveida līgums, kurā tiek noteiktas personas datu aizsardzības prasības.

VIII. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

16. Biedrība nenodod personas datus uz trešajām valstīm (valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas).

IIX. Cik ilgi mēs glabājam personas datus?

17. Biedrība glabā un apstrādā datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
17.1. dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
17.2. Biedrībai pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
17.3. dati nepieciešami Biedrības likumīgo interešu aizsardzībai;
17.4. notiek datu subjekta lūguma/iesnieguma izskatīšana vai izpildīšana;
17.5. ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

IX. Kādus ir jūsu tiesības attiecībā uz datu apstrādi?

18. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Biedrībai piekļuvi saviem personas datiem, pieprasīt veikt kļūdaino vai nepilnīgo personas datu papildināšanu vai labošanu, kā arī pieprasīt datu dzēšanu un iebilst pret to apstrādi.

19. Šā dokumenta 18. punktā minētās datu subjektu tiesības ir īstenojamas tādā gadījumā, ja to neaizliedz normatīvie akti (piemēram, nav iespējams pieprasīt datu dzēšanu, ja datu glabāšanu paredz likums), un personas dati nav nepieciešami Biedrības likumīgo interešu nodrošināšanai.

20. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu 18. punktā minēto tiesību īstenošanu:
20.1. nosūtot Biedrībai rakstveida vēstuli;
20.2. nosūtot Biedrībai e-pasta vēstuli uz e-pasta adresi kurti@kurti.lv

21. Saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Biedrība pārliecinās par datu subjekta identitāti, t.sk. ja nepieciešams, arī pieprasot klātienē uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

22. Ja atbildi tiek pieprasīts sniegt rakstveidā, nosūtot pa pastu, tā tiek adresēta datu subjektam (personai, kuras personas dati ir pieprasīti) ierakstītā vēstulē.

23. Biedrība nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un datu subjekta iebildumu gadījumā veic nepieciešamās darbības, lai iebildumu atrisinātu.

24. Datu subjektam ir tiesības saņemt bez maksas vienu kopiju ar saviem Biedrības apstrādājamiem personas datiem.

25. Šā dokumenta 24. punktā minētās kopijas saņemšana var tikt atteikta, ja tā skar citu datu subjektus personas datus saturošu informāciju.

X. Datu subjekta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

26. Datu subjekta piekrišana datu apstrādei tiek pieprasīta tikai tādos gadījumos, kad datu apstrādei nepastāv cits tiesiskais pamats. Ja datu subjekts iesaistās Biedrības organizētajās aktivitātēs, Biedrībai nav pienākums noformēt atsevišķu datu apstrādes piekrišanu.

27. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu. Vienlaikus, datu subjektam ir jāapzinās, ka atsevišķos gadījumos atsaucot piekrišanu datu apstrādei, Biedrība nevarēs nodrošināt datu subjekta dalību Biedrības organizētajās aktivitātēs.

XI. Fotografēšana un filmēšana biedrības organizētajos pasākumos

28. Biedrība informē, ka tās organizētajos publiskajos pasākumos, tajā skaitā izstādēs, var tikt veikta fotografēšana vai filmēšana ar mērķi nodrošināt Biedrības atpazīstamību un reklāmu, kā arī, lai popularizētu nākamos Biedrības organizētos pasākumus.

29. Apmeklētājs par fotografēšanu pasākuma laikā tiek informēts dažādos veidos, proti, izziņojot informāciju par pasākumiem mājaslapā www.kurti.lv un Biedrības sociālo tiklu kontos, iekļaujot informāciju privātuma politikā un informējiet apmeklētājus par to uz vietas pasākuma laikā.

30. Biedrība uzglabās iegūtos fotoattēlus vai videoierakstus līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim. Informāciju, kura iegūta Biedrības rīkoto publisko pasākumu laikā, izmanto Biedrības publiskā tēla un atpazīstamības veidošanai, tādēļ attiecīgā informācija var tikt glabāta patstāvīgi, ja vien tā vairs nav izmantojama mērķa sasniegšanai.

31. Ņemot vērā, ka fotoattēli no publiskiem pasākumiem tiks publiskoti, lai nodrošinātu Biedrības tiesiskās intereses un nodrošinātu atpazīstamību, fotogrāfijas būs pieejamas plašākai sabiedrībai. Fotogrāfijas var tikt apstrādātas elektroniskajā vidē un publicētas mājaslapā www.kurti.lv un sociālo tīklu Facebook profilos.

32. Biedrība, izvēloties, kādu informāciju publicēt, vienmēr cenšas nodrošināt, ka ar publikācijām netiek aizskartas personas tiesības un brīvības.

33. Ja apmeklējat Biedrības rīkotos publiskos pasākumos un nevēlaties, lai jūs fotografē, lūdzam mūs iepriekš par to informēt, lai mēs varam izvērtēt situāciju, ņemot vērā Jūsu vēlmes. Vienlaikus mēs apzināmies, ka mums nav zināmi visi fakti un apstākļi par iespējamo ietekmi, tāpēc, lai nodrošinātu godprātīgu datu apstrādi, jebkurai personai, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, ir iespējams vērsties pie mums, lai iebilstu.

34. Ja nevēlaties, lai fotogrāfija ar Jūsu attēlu būtu publiskota, Jūs varat vērsties pie mums un lūgumu dzēst savu attēlu, rakstot uz e-pastu kuriti@kurti.lv, ar norādi “Personas datu aizsardzība” un norādot attēlu, kuru vēlaties dzēst. Mēs izvērtēsim katru gadījumu un iespēju robežās centīsimies ievērot Jūsu vēlmes. Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka mums nav pienākuma dzēst attēlus, kuros Jūs nav iespējams tieši identificēt.

XII. Personas datu apstrāde biedrības organizētajos pasākumos un izstādēs

35. Lai nodrošinātu reģistrēšanos Biedrības organizētajos pasākumos un izstādēs (turpmāk – pasākums) un šo pasākumu norisi, Biedrībai ir nepieciešams veikt personas datu apstrādi.

36. Pasākuma dalībniekam ir pienākums sniegt Biedrībai šādus personas datus - dalībnieka vārds, uzvārds, e-pasta adrese un informācija par pasākumu, kuru dalībnieks apmeklēs. Šī informācija ir nepieciešama Biedrībai, lai nodrošinātu pasākuma dalībniekam iespēju piedalīties pasākumā, tai skaitā, lai, izmantojot dalībnieka e-pasta adresi, sazinātos ar pasākuma dalībnieku par pasākuma norisi, nosūtītu rēķinu (ja pasākumā ir paredzēta dalības maksa) un apliecinājumu par pasākuma apmeklējumu. Gadījumā, ja Biedrība ir apņēmusies segt arī pasākuma dalībnieka ceļa un uzturēšanās izdevumus, tad tai ir tiesības apstrādāt datus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu minētās darbības.

37. Ja pasākuma dalības maksas maksātājs un dalībnieks atšķiras, tad Biedrībai būs nepieciešami arī dati par maksātāju, lai nodrošinātu grāmatvedības prasību izpildi un attaisnojuma dokumentu atbilstību.

XIII. Sīkdatņu izmantošana

38. Sīkdatnes ir faili, kas apkopo dažādu tehnisku informāciju par lietotāja datoru, pārlūkprogrammu un vietņu lietošanu, piemēram, par vietnēm, kuras lietotājs ir apmeklējis un kādā secībā. Sīkdatnes ļauj iegūt statistiku par tīmekļa vietņu lietošanu un dažādu vietņu sadaļu popularitāti, kā arī par citām darbībām. Informācija, kas saņemta no sīkdatnēm, tiek izmantota, lai padarītu tīmekļa vietni ērtāku lietošanai un uzlabotu vietņu saturu.

39. Savā vietnē www.kurti.lv mēs izmantojam tikai pastāvīgās sīkdatnes un tās ir nepieciešamas, lai pārlūkotu vietni un izmantotu tās saturu. Ja tās ir bloķētas, klients nevarat izmantot visas vietnes funkcijas.

40. Sīkdatnes var kontrolēt vai dzēst, jo lielāko daļu tīmekļa pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu saglabāšana ierīcē. Vienīgi jāņem vērā, ka tad atsevišķi iestatījumi būs jāpielāgo katru reizi, kad apmeklēsiet vietni, turklāt iespējams, ka daži pakalpojumi un funkcijas tajā nedarbosies. Parasti ir iespējams mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus atbilstoši norādījumiem, kas visbiežāk atrodas sadaļā "Palīdzība", "Rīki" vai "Rediģēšana". Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas un datorā un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt interneta vietnē: https://www.aboutcookies.org/.

41. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to, kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, var iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

XIV. Citi noteikumi

42. Biedrībai ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā.

43. Biedrība saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Biedrības tīmekļa vietnē.