Spanish Greyhound

Spanish Greyhound Estrella Arcturus
Dog's Name Estrella Arcturus
Dog's Sex Female
Date of Birth 18.06.2020
BreederBlanka Horbatowska
OwnerJana Glebova & Violeta Lazareva & Egijs Hofmanis
Contacts ligotnes25@inbox.lv; jana_jk@inbox.lv